Zvířata v ProRodeu

Ve sportu, kterým ProRodeo bezesporu je, sdílejí jezdci se zvířaty (koňmi a telaty) stejná práva. Tak jako jezdci, kteří soutěží na nejvyšší úrovni, musí být i koně a telata ve špičkové kondici. Všichni podávají při soutěži mimořádné atletické výkony. Pravá podstata ProRodea vyplývá právě z tohoto vztahu mezi lidskými a zvířecími atlety.

ProRodeo Czech Association (PRCzA) si mimo jiné klade za cíl přesvědčit širokou laickou veřejnost o tom, že i sport, ve kterém jsou zapojena zvířata, lze organizovat na nejvyšší možné úrovni kvality. Sportovní připravenost jezdců podporují odborné semináře, náležitá péče je věnována proškolení lidských zdrojů pracujících se zvířaty, a tím zajišťuje humánní přístup ke zvířatům používaným v ProRodeu. Během uplynulých let vytvořila PRCzA komplexní soubor norem tak, aby v nejvyšší možné míře zajišťoval ochranu jak jezdcům, tak právě i zvířatům. PRCzA nastavila standard Welfare v ProRodeu, který řádně a pravidelně kontrolují příslušné orgány místní veterinární správy.

Jednoduchá logika říká, že pokud se jezdci a lidé kolem ProRodea budou chovat nekorektně a nezodpovědně, budou zvířata při soutěžích trpět a nikdo z dozorujících orgánů již další pokračování soutěží nedoporučí. Může se pak stát, že již tak tvrdá,avšak nutná opatření pro použití zvířat při veřejném vystoupení tyto soutěže vyloučí z arén České republiky nadobro.

Každý návštěvník soutěží ProRodea se může přesvědčit, že péče, která je věnována zvířatům v soutěžích PRCzA, maximálně omezuje možnost zranění zvířat a jezdců. Členové PRCzA jsou vázáni nařízeními a pravidly, která zahrnují i část, jež výlučně pojednává o zacházení se zvířaty a zásadami Wefare. Tak jako soudci - rozhodčí, by měl i jakýkoliv člen PRCzA, pokud si bude vědom zneužívání zvířat, to neprodleně ohlásit pověřeným orgánům. Provinilci mohou být na místě vyloučeni nebo pokutováni. Může jim být i podle rozsahu závažnosti pozastaveno členství v PRCzA.

ProRodeo soudci - rozhodčí nejen, že rozhodují a posuzují závody, ale také slouží jako kontrola náležité péče a zajištění komfortu zvířat při těchto vystoupeních. Každoročně absolvují rozsáhlé semináře zaměřené na posuzování a ohodnocení dobytka používaného k soutěžím. ProRodeo soudci-rozhodčí jsou odpovědní za prosazování všech PRCzA pravidel, a neváhají oznámit porušení.

PRCzA si je vědoma, že soutěže pořádají i jiné organizace nebo subjekty, které nemají systém kontroly zacházení se zvířaty tak přísný, nebo dokonce provádějící předpisy nemají schválené vůbec. Usiluje proto o převzetí přísných standardů PRCzA těmito organizacemi nebo subjekty. Vyvíjí nemalé úsilí o prosazování těchto norem u široké jezdecké základny.

Tak jako samotní soutěžící i dodavatelé nebo chovatelé zvířat, kteří zvířata do ProRodea zapůjčují, sdílí podobnou filozofii, která zahrnuje upřímný ohled na potřeby zvířat a lidskou péči o ně, zásady Animal Welfare.

Ochrana zvířat proti týrání je společenským i odborným tématem, které má své etické aspekty a speciální odbornou náplň. Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu” nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky pro Welfare zvířat.

Tyto podmínky upravuje § 8 zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, který vychází z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy i Evropským společenstvím, a který ukládá všem osobám v České republice chránit zvířata před týráním a zakazuje všechny formy propagace týrání zvířat. Dále stanoví, že při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, v tomto případě PRCzA, která odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu. PRCzA každoročně, vždy před zahájením sportovní sezóny žádá o stanovení veterinárních podmínek příslušnému orgánu veterinární správy a zároveň ohlašuje pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat orgánu místně příslušné obce.

PRCzA při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat odpovídá za přípravu a kontrolu používaných zařízení a vybavení pro zvířata, za průběhu veřejného vystoupení nebo svodu, spolu s pořádajícím rančem zajišťuje veterinární péči o zvířata. Proto je oprávněna při důvodném podezření z porušení povinností stanovených předpisy na ochranu zvířat v průběhu veřejného vystoupení nebo svodu zvířat až do provedení nápravy zastavit. Dále je oprávněna osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit a toto porušení podmínek ochrany zvířat oznámit příslušnému orgánu. PRCzA si bere za povinnost také proškolit osoby (např. pomocné pořadatele), kteří se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, jak o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek nebo jiného vybavení a seznamuje je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení