Zvířata v ProRodeu

Ve sportu, kterým ProRodeo bezesporu je, sdílejí jezdci se zvířaty (koňmi a telaty) stejná práva. Tak jako jezdci, kteří soutěží na nejvyšší úrovni, musí být i koně a telata ve špičkové kondici. Všichni podávají při soutěži mimořádné atletické výkony. Pravá podstata ProRodea vyplývá právě z tohoto vztahu mezi lidskými a zvířecími atlety.

ProRodeo Czech Association (PRCzA) si mimo jiné klade za cíl přesvědčit širokou laickou veřejnost o tom, že i sport, ve kterém jsou zapojena zvířata, lze organizovat na nejvyšší možné úrovni kvality. Sportovní připravenost jezdců podporují odborné semináře, náležitá péče je věnována proškolení lidských zdrojů pracujících se zvířaty, a tím zajišťuje humánní přístup ke zvířatům používaným v ProRodeu. Během uplynulých let vytvořila PRCzA komplexní soubor norem tak, aby v nejvyšší možné míře zajišťoval ochranu jak jezdcům, tak právě i zvířatům. PRCzA nastavila standard Welfare v ProRodeu, který řádně a pravidelně kontrolují příslušné orgány místní veterinární správy.

Jednoduchá logika říká, že pokud se jezdci a lidé kolem ProRodea budou chovat nekorektně a nezodpovědně, budou zvířata při soutěžích trpět a nikdo z dozorujících orgánů již další pokračování soutěží nedoporučí. Může se pak stát, že již tak tvrdá,avšak nutná opatření pro použití zvířat při veřejném vystoupení tyto soutěže vyloučí z arén České republiky nadobro.

Každý návštěvník soutěží ProRodea se může přesvědčit, že péče, která je věnována zvířatům v soutěžích PRCzA, maximálně omezuje možnost zranění zvířat a jezdců. Členové PRCzA jsou vázáni nařízeními a pravidly, která zahrnují i část, jež výlučně pojednává o zacházení se zvířaty a zásadami Wefare. Tak jako soudci - rozhodčí, by měl i jakýkoliv člen PRCzA, pokud si bude vědom zneužívání zvířat, to neprodleně ohlásit pověřeným orgánům. Provinilci mohou být na místě vyloučeni nebo pokutováni. Může jim být i podle rozsahu závažnosti pozastaveno členství v PRCzA.

ProRodeo soudci - rozhodčí nejen, že rozhodují a posuzují závody, ale také slouží jako kontrola náležité péče a zajištění komfortu zvířat při těchto vystoupeních. ProRodeo soudci-rozhodčí jsou odpovědní za prosazování všech PRCzA pravidel, a neváhají oznámit porušení.

PRCzA si je vědoma, že soutěže pořádají i jiné organizace nebo subjekty, které nemají systém kontroly zacházení se zvířaty tak přísný, nebo dokonce provádějící předpisy nemají schválené vůbec. Usiluje proto o převzetí přísných standardů PRCzA těmito organizacemi nebo subjekty. Vyvíjí nemalé úsilí o prosazování těchto norem u široké jezdecké základny.

Tak jako samotní soutěžící i dodavatelé nebo chovatelé zvířat, kteří zvířata do ProRodea zapůjčují, sdílí podobnou filozofii, která zahrnuje upřímný ohled na potřeby zvířat a lidskou péči o ně, zásady Animal Welfare.

Ochrana zvířat proti týrání je společenským i odborným tématem, které má své etické aspekty a speciální odbornou náplň. Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu” nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky pro Welfare zvířat.

Tyto podmínky upravuje § 8 zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, který vychází z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy i Evropským společenstvím, a který ukládá všem osobám v České republice chránit zvířata před týráním a zakazuje všechny formy propagace týrání zvířat. Dále stanoví, že při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, v tomto případě PRCzA, která odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu. PRCzA každoročně, vždy před zahájením sportovní sezóny žádá o stanovení veterinárních podmínek příslušnému orgánu veterinární správy a zároveň ohlašuje pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat orgánu místně příslušné obce.

PRCzA při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat odpovídá za přípravu a kontrolu používaných zařízení a vybavení pro zvířata, za průběhu veřejného vystoupení nebo svodu, spolu s pořádajícím rančem zajišťuje veterinární péči o zvířata. Proto je oprávněna při důvodném podezření z porušení povinností stanovených předpisy na ochranu zvířat v průběhu veřejného vystoupení nebo svodu zvířat až do provedení nápravy zastavit. Dále je oprávněna osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit a toto porušení podmínek ochrany zvířat oznámit příslušnému orgánu. PRCzA si bere za povinnost také proškolit osoby (např. pomocné pořadatele), kteří se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, jak o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek nebo jiného vybavení a seznamuje je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat.


Soutěž a zvířata

Jen zdravé a vyrovnané zvíře, v našem případě dobytče, v dokonalé fyzické a psychické kondici může být rovnocenným soupeřem při měření sil s člověkem a koněm. Nikoho nemůže potěšit výhra nad slabším.

Rodeo byl původně termín pro shánění dobytka, jeho oběhnutí a sehnání dohromady (dnes v angličtině round up). V dnešním slova smyslu je chápáno jako dovednostní soutěž. Ačkoliv současné dobytkářství již nepotřebuje kovboje s jeho specifickými dovednostmi, jeho umění přežívá u nás v čím dál tím populárnějších show - prorodeo, kde se uskutečňují soutěže založené (nejen) na úkonech, které byly kdysi denním chlebem a běžnou součástí života kovbojů.

Každý návštěvník PRCzA soutěží musí vědět, že je věnováno nemalé úsilí tomu, aby se předešlo jakémukoliv zranění zvířat nebo jezdců. Povinností každého člena PRCzA je seznámit se s pravidly soutěže a řády, které zahrnují část pojednávající o zacházení se zvířaty. Jako samotní jezdci, tak i PRCzA soudci jsou odpovědní za prosazování všech těchto pravidel .

Struktura soutěží je koncipována tak, aby jednotlivé skupiny zvířat měly dostatek časového prostoru pro odpočinek a regeneraci sil. Pro tato zvířata je zajištěna klidová zóna s napajedlem, dostatkem krmiva a přístřeším proti nepříznivým klimatickým vlivům. Všechna zvířata jsou postupně navykána na podněty, kterým jsou vystavena během soutěží. K veřejnému PRCzA vystoupení nebo svodu se používají jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Telata nebo mladý skot musí také splňovat hmotnostní minimum pro danou disciplýnu. Případné značení se provádí tak, aby zvířatům nepůsobilo bolest nebo jiné utrpení. Doporučeným způsobem je použití barevných sprejů, obojků a podobných pomůcek určených pro označování zvířat. Nesmí být použita telata v takové kondici a fyzickém stavu, který neodpovídá požadovanému výkonu (např. přehřátá, vyčerpaná, poraněná) a předpokládané zátěži.Zvířata jsou předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na podmínky veřejného vystoupení v corralu. Jezdci bezpodmínky odpovídají za to, že jimi použitá výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím nemohlo dojít k poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Vybavení, postroje a pomůcky jsou vždy přiměřené stavbě těla, věku, schopnostem a stupni výkonnosti zvířat a nesmí jim působit žádná poškození nebo poranění.

Celý podnik ProRodeo je vždy realizován tak, aby bylo zajištěno vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat. Taktéž je vhodně umístěn dostatečný zdroj nezávadné vody, aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Dále je zajištěn dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout odpovídající přirozený postoj spolu se zabezpečením zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách. Nedílnou součástí pořádání je také veterinární péče a prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných zvířat a podle rozsahu akce odpovídající počet osob zajišťujících organizaci a kontrolu průběhu veřejného vystoupení.

Důkladná kontrola přizvaným veterinářem při přejímce zvířat vylučuje použití nemocných nebo jinak nevhodných zvířat v soutěži. Náležitá je i přejímka koní a kontrola dokladů a vakcinací.
Ostatně názory samotných veterinářů, kteří se přímo účastní soutěží, jsou pro nás velice důležitým vodítkem pro správné nastavení „zvířecího programu”.

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“

Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání


Shrnutí

Přestože dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.)., která mimo jiné ruší povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, zůstávají již vydaná povolení a schválené řády stále v platnosti.

Sdružení Pro Rodeo Czech Associatin má přes sedmdesát pravidel a nařízení pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní a telat ve westernových disciplínách. Ucelený souhrn všech pravidel a nařízení je natolik rozsáhlý, že mu zde nemůžeme věnovat tolik místa. Proto jsme vybrali ta nejdůležitější pravidla a uvedli je zde. Pro informace o kompletním řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení prosím kontaktujte prezidium PRCzA - sekci administrativy.

Pohoda zvířat je jedna z nejdůležitějších priorit PRCzA. Prosazování humánních zásad přístupu ke zvířatům nebylo donedávna příliš populární. Postupem času, společně s tím, jak se naše společnost učila zásadám slušného chování, dostalo se více pozornosti i Animal Welfare.

V krátkosti se zde pokusím nastínit filozofii PRCzA a Animal Welfare.

  • ProRodeo Czech Association o.s. (PRCzA) má přísné standardy ochrany, bezpečí a celkové pohody zvířat.
  • PRCzA pravidla vyžadují veterinární dozor v místě všech schválených soutěží.
  • Vybavení a pomůcky v PRCzA nesmí působit poškození nebo poranění.
  • Důsledné poučení osob o manipulaci se zvířaty, připravě pomůcek a jiného vybavení a seznámen se zásadami zabezpečenípohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Bohužel tak jako vznikaly sdružení za prosazování pohody zvířat-animal welfare, vznikaly pod záminkou boje za práva zvířat i radikální skupiny. Jednou z nich je i mezinárodní ochranářsko-teroristická organizace Animal Liberation Front (ALF) vyvíjející činnost i na území ČR. Stejně jako Ústřední komise pro ochranu zvířat i PRCzA považuje za skutečně účinnou ochranu zvířat (hospodářských, volně žijících i v zájmovém chovu) proti týrání především důsledné dodržování právních předpisů na ochranu zvířat a jejichž realizaci prosazuje.

„Plénum Ústřední komise pro ochranu zvířat na svém 57. zasedání rozhodlo, že se distancuje od veškeré činnosti ALF a podobných násilnických organizací, které ve svých důsledcích poškozují zájmy zvířat, a není s nimi v žádném kontaktu. ÚKOZ nebude rovněž nadále spolupracovat s těmi organizacemi, které činnost ALF schvalují a podporují, jako je např. Svoboda zvířat, propagující výše uvedenou teroristickou organizaci ve svých tiskovinách”.

citováno z oficiálního stanoviska ÚKOZ ze dne 15.10. 2002

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení