Soutěž a zvířata

Jen zdravé a vyrovnané zvíře, v našem případě dobytče, v dokonalé fyzické a psychické kondici může být rovnocenným soupeřem při měření sil s člověkem a koněm. Nikoho nemůže potěšit výhra nad slabším.

Rodeo byl původně termín pro shánění dobytka, jeho oběhnutí a sehnání dohromady (dnes v angličtině round up). V dnešním slova smyslu je chápáno jako dovednostní soutěž. Ačkoliv současné dobytkářství již nepotřebuje kovboje s jeho specifickými dovednostmi, jeho umění přežívá u nás v čím dál tím populárnějších show - prorodeo, kde se uskutečňují soutěže založené (nejen) na úkonech, které byly kdysi denním chlebem a běžnou součástí života kovbojů.

Každý návštěvník PRCzA soutěží musí vědět, že je věnováno nemalé úsilí tomu, aby se předešlo jakémukoliv zranění zvířat nebo jezdců. Povinností každého člena PRCzA je seznámit se s pravidly soutěže a řády, které zahrnují část pojednávající o zacházení se zvířaty. Jako samotní jezdci, tak i PRCzA soudci jsou odpovědní za prosazování všech těchto pravidel .

Struktura soutěží je koncipována tak, aby jednotlivé skupiny zvířat měly dostatek časového prostoru pro odpočinek a regeneraci sil. Pro tato zvířata je zajištěna klidová zóna s napajedlem, dostatkem krmiva a přístřeším proti nepříznivým klimatickým vlivům. Všechna zvířata jsou postupně navykána na podněty, kterým jsou vystavena během soutěží. K veřejnému PRCzA vystoupení nebo svodu se používají jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Telata nebo mladý skot musí také splňovat hmotnostní minimum pro danou disciplýnu. Případné značení se provádí tak, aby zvířatům nepůsobilo bolest nebo jiné utrpení. Doporučeným způsobem je použití barevných sprejů, obojků a podobných pomůcek určených pro označování zvířat. Nesmí být použita telata v takové kondici a fyzickém stavu, který neodpovídá požadovanému výkonu (např. přehřátá, vyčerpaná, poraněná) a předpokládané zátěži.Zvířata jsou předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na podmínky veřejného vystoupení v corralu. Jezdci bezpodmínky odpovídají za to, že jimi použitá výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím nemohlo dojít k poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Vybavení, postroje a pomůcky jsou vždy přiměřené stavbě těla, věku, schopnostem a stupni výkonnosti zvířat a nesmí jim působit žádná poškození nebo poranění.

Celý podnik ProRodeo je vždy realizován tak, aby bylo zajištěno vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat. Taktéž je vhodně umístěn dostatečný zdroj nezávadné vody, aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Dále je zajištěn dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout odpovídající přirozený postoj spolu se zabezpečením zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách. Nedílnou součástí pořádání je také veterinární péče a prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných zvířat a podle rozsahu akce odpovídající počet osob zajišťujících organizaci a kontrolu průběhu veřejného vystoupení.

Důkladná kontrola přizvaným veterinářem při přejímce zvířat vylučuje použití nemocných nebo jinak nevhodných zvířat v soutěži. Náležitá je i přejímka koní a kontrola dokladů a vakcinací.
Ostatně názory samotných veterinářů, kteří se přímo účastní soutěží, jsou pro nás velice důležitým vodítkem pro správné nastavení „zvířecího programu”.

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“

Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení