ZÁKONY A VYHLÁŠKY

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR
VE VZTAHU K OCHRANĚ ZVÍŘAT

Ochrana zvířat je v současnosti více či méně podrobně zakotvena v řadě právních předpisů. Tento soubor právních předpisů je tak rozsáhlý, že je účelné jej členit na dvě oblasti, tzv. přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání. Přímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, které vymezují, zakazují a postihují činnosti považované za týrání zvířat. Nepřímá ochrana zvířat proti týrání zahrnuje ochranu zvířat, kterou vymezují předpisy upravující zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví. Jedná se o předpisy, jejichž hlavním cílem není ochrana zvířat proti týrání, ale které svým obsahem přesto k ochraně zvířat přispívají.

Přímá ochrana zvířat proti týrání je obsažena v těchto právních předpisech:

Přehled právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání

download zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
download vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezury zvířat
download vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
download vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.). Touto novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání, byla nahrazena povinnost pořadatele veřejného vystoupení požádat obec o schválení konání veřejného vystoupení, pouze oznamovací povinností. Rovněž byla zrušena povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, kdy obce povolovaly veřejná vystoupení na základě těchto řádů. Tyto řády byly novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání zrušeny. Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat. Svody zvířat, které patřily dříve také do kategorie veřejných vystoupení, jsou nyní povolovány obcemi dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů.

Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské unie, je v rámci přímé ochrany zvířat nutno dodržovat také nařízení ES: nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

 

Nepřímá ochrana zvířat je obsažena především v následujících právních předpisech:

Zdraví zvířat – veterinární péče

download zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
download vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat

Ostatní právní předpisy:

download zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
download zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
download zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
download zákon č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Zdroje zákonů a vyhlášek:

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat
http://www.svscr.cz
http://eur-lex.europa.eu
http://www.podnikatel.cz