Soudci - rozhodčí

Mezi povinnosti soudců patří kontrola zajištění náležité péče o zvířata a jejich Welfare během soutěží. Proto každý nový zájemce o tuto činnost, jako i každý stávající člen soudcovské unie každoročně absolvuje rozsáhlé semináře a tréninky zaměřené na rozhodování a posuzování westernových soutěží, ohodnocení dobytka používaného k soutěžím a dále semináře v několika dalších oblastech souvisejících s touto činností. Tuto funkci vykonávají na základě licence a akreditace vydané asociací PRCzA. Po úspěšném absolvování testů se rozhodčí zavazují dodržovat regulérní prosazování pravidel a zájmů PRCzA.

Tito soudci se převzetím licence zavazují k tomu, že budou rozhodovat a posuzovat westernové soutěže dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zavazují se tímto také, že pokud si budou vědomi zneužívání zvířat, neprodleně to ohlásí pověřeným orgánům. Ti, jež se proviní, mohou být na místě vyloučeni nebo pokutováni PRCzA. Úloha ProRodeo soudce je považována za velice prestižní a seriózní činnost a dodržování pravidel a etických norem je nedílnou součástí výkonu funkce rozhodčího. Zajištění humánního přístupu ke zvířatům je základní nepsaný kodex, který je považovaný za prioritní, proto je nezákonné zacházení se zvířaty v soutěžích PRCzA prakticky vyloučené. Za náročnou a obětavou prací nejen rozhodčích, ale i všech lidí v organizování soutěží ProRodea stojí snaha o maximálnízohlednění zásad Welfare zvířat.PRCzA úkolem je osvěta v oblasti etického přístupu ke zvířatům jako rovnocenným a rovnoprávným partnerům.

Každá sportovní akce, veřejné vystoupení nebo svod zvířat v České republice podléhají normám a řádům pro jejich organizování. Pravidla soutěží vycházejí z celosvětově uznávaných pravidel jednotlivých asociací. Je ovšem nutné je upravit tak, aby vyhovovala legislativě České republiky. Chovatelská sdružení a organizace nebo asociace pořádající veřejná vystoupení nebo svody zvířat proto zpracovala, nebo zpracovávají, v souladu s platnými právními předpisy, popřípadě mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, své vlastní interní směrnice a řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, které schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat a které jsou závazné. Tyto normy a dokumenty jsou obecné, a proto akreditační orgán PRCzA podává výklad znění jejich jednotlivých ustanovení.

Přestože dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.)., která mimo jiné ruší povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, zůstávají již vydaná povolení a schválené řády stále v platnosti.

Pro více informací o programu soudci.... zde.

Kontakt info:

Patrik Dirn / Judging Administrative Assistant
+420 731 577 913
nebo klikněte sem ProRodeo Czech Association o.s., Dnešice E1, 334 43