Soudci - rozhodčí

ProRodeo soudci neboli rozhodčí ProRodeo Czech Association rozhodují a posuzují westernové závody pořádané asociací PRCzA nebo organizacemi spolupracující s touto asociací. Mezi povinnosti soudců patří kontrola zajištění náležité péče o zvířata a jejich Welfare během soutěží.

Být PRCzA soudcem je výsadou jen několika jedinců, proto každý nový zájemce o tuto činnost, jako i každý stávající člen soudcovské unie každoročně absolvuje rozsáhlé semináře a tréninky zaměřené na rozhodování a posuzování westernových soutěží, ohodnocení dobytka používaného k soutěžím a dále semináře v několika dalších oblastech souvisejících s touto činností. Tuto funkci vykonávají na základě licence a akreditace vydané asociací PRCzA. Po úspěšném absolvování testů se rozhodčí zavazují dodržovat regulérní prosazování pravidel a zájmů PRCzA.

Tito soudci se převzetím licence zavazují k tomu, že budou rozhodovat a posuzovat westernové soutěže dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zavazují se tímto také, že pokud si budou vědomi zneužívání zvířat, neprodleně to ohlásí pověřeným orgánům. Ti, jež se proviní, mohou být na místě vyloučeni nebo pokutováni PRCzA. Úloha ProRodeo soudce je považována za velice prestižní a seriózní činnost a dodržování pravidel a etických norem je nedílnou součástí výkonu funkce rozhodčího.

Zajištění humánního přístupu ke zvířatům je základní nepsaný kodex, který je považovaný za prioritní, proto je nezákonné zacházení se zvířaty v soutěžích PRCzA prakticky vyloučené. Za náročnou a obětavou prací nejen rozhodčích, ale i všech lidí v organizování soutěží ProRodea stojí snaha o maximálnízohlednění zásad Welfare zvířat.PRCzA úkolem je osvěta v oblasti etického přístupu ke zvířatům jako rovnocenným a rovnoprávným partnerům.

Každá sportovní akce, veřejné vystoupení nebo svod zvířat v České republice podléhají normám a řádům pro jejich organizování. Pravidla soutěží vycházejí z celosvětově uznávaných pravidel jednotlivých asociací. Je ovšem nutné je upravit tak, aby vyhovovala legislativě České republiky.

Chovatelská sdružení a organizace nebo asociace pořádající veřejná vystoupení nebo svody zvířat proto zpracovala, nebo zpracovávají, v souladu s platnými právními předpisy, popřípadě mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, své vlastní interní směrnice a řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, které schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat a které jsou závazné. Tyto normy a dokumenty jsou obecné, a proto akreditační orgán PRCzA podává výklad znění jejich jednotlivých ustanovení.

Certifikace

Je přirozené, že řády a normy mají význam pouze tehdy, když pro celý okruh povinností postačí jediný doklad shody. Musí platit jednotná pravidla pro tento doklad a musí existovat infrastruktura s místy, kde se provádějí odborné semináře pro získání tohoto dokladu. Cílem certifikace je dosažení přiměřené důvěry, že jmenovaný (certifikovaný) soudce má předpoklady k vykonávání soudcovské činnosti.

Akreditace

Akreditací se rozumí oficiální uznání reprezentované vydáním Akreditační karty rozhodčího. Soudce je tak způsobilý provádět rozhodčí činnosti a činnosti s rozhodováním spojené. Akreditaci lze mj. definovat jako formální proces, jehož cílem je provádění rozhodčovské činnosti na nejvyšší možné úrovni. Nejedná se tedy o administrativní kontrolu zaměřenou na formální a věcnou správnost předpisů, ale o vysoce praktický proces spočívající v prověření všech schopností samotného soudce, které mohou ovlivnit chod westernových soutěží. Udělení Akreditační karty rozhodčího je pro nás významnou událostí, která nám dává možnost veřejně doložit vysokou kvalitu naší práce, ale současně nás zavazuje poskytovat co nejlepší služby pro jezdce a zvířata, pracovat na vysoké profesní a technické úrovni. Zároveň si uvědomujeme, že udržení nastaveného systému je jedním z nejtěžších úkolů, které jsme si tímto procesem vytyčili.

Akreditaci uděluje ProRodeo Czech Association. Ta se vydává jako nedílná součást listiny ,,Judge Certificate". Platnost akreditace je vždy pouze na jeden rok po absolvování praktického školení nebo následného rekvalifikačního semináře, který se koná vždy před každou závodní sezónou. Tato akreditace opravňuje výše uvedenou osobu rozhodovat nebo posuzovat westernové závody pořádané PRCzA o.s. nebo organizacemi s touto asociací spolupracujícími.

Seminář soudců - rozhodčích

Více informací a formulář Judging seminar 2019.pdf


Patrik Dirn / Judging Administrative Assistant
+420 731 577 913
nebo klikněte sem ProRodeo Czech Association z.s., Dnešice E1, 334 43