Popis disciplín - pravidla

Struktura soutěží je koncipována tak, aby jednotlivé skupiny zvířat měly dostatek časového prostoru pro odpočinek a regeneraci sil. Pro tato zvířata je zajištěna klidová zóna s napajedlem, dostatkem krmiva a přístřeším proti nepříznivým klimatickým vlivům. K veřejnému PRCzA vystoupení nebo svodu se používají jen zvířata zdravá  a v dobré kondici. Telata nebo mladý skot musí také splňovat  hmotnostní minimum pro danou disciplýnu. Případné značení  se provádí tak, aby zvířatům nepůsobilo bolest nebo jiné utrpení.

Jezdci bezpodmínky odpovídají za to, že jimi použitá výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím nemohlo dojít k poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Vybavení, postroje a pomůcky jsou vždy přiměřené stavbě těla, věku, schopnostem a stupni výkonnosti zvířat a nesmí jim působit žádná poškození nebo poranění.

Každý návštěvník PRCzA soutěží musí vědět, že je věnováno nemalé úsilí tomu, aby se předešlo jakémukoliv zranění zvířat nebo jezdců. Povinností každého člena PRCzA je seznámit se s pravidly soutěže a řády, které zahrnují část pojednávající o zacházení se zvířaty. Jako samotní jezdci, tak  i PRCzA soudci jsou odpovědní za prosazování všech těchto pravidel.

Pro více informací  klikněte sem.

Jakékoliv informace nebo dotazy týkající se Animal Welfar u PRCzA  klikněte sem.