Členství

Členem PRCzA se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním, stanovami a pravidly PRCzA, chce v jejich duchu aktivně působit, zaplatí členské příspěvky a splní podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Přihláška pro nové členy a prodloužení stávajícího členství (pdf)

Pokyny: Vždy vyplňte celý formulář. Podepsaný formulář doručte na adresu: PRCzA o.s., Dnešice E1, 334 43 Dnešice, nebo při prvních závodech osobně odevzdejte. Členské příspěvky lze zaplatit osobně nebo bankovním převodem na účet KB Dobřany: 43-8851500237/0100, do variabilního symbolu uveďte své členské číslo, nový člen uvede své jméno do zprávy pro příjemce.

Podmínkou členství nezletilé osoby je písemný souhlas jejího zákonného zástupce. Tito členové mají stejná práva jako ostatní členové s tím rozdílem, že nemohou volit ani být voleni do orgánů PRCzA. Právnické osoby, tj. zejména sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, občanská sdružení s právní subjektivitou vzniklá dle zákona „O sdružování občanů“ č. 83/ 1990 Sb., jejichž členové souhlasí se stanovami PRCzA, účelová a zájmová sdružení občanů, popř. jiné právnické osoby, které mají zájem podílet se na činnost PRCzA.

Členství v PRCzA je rozděleno takto:

  1. řádný člen, fyzická osoba junior do 15 let
  2. řádný člen, fyzická osoba starší 15 let
  3. řádný člen, právnická osoba
  4. čestný člen

Osoby, které se různým způsobem zasloužily o podporu a rozvoj westernového ježdění, mohou být jmenovány čestnými členy. Toto členství musí být schváleno prostou většinou hlasů členů nebo delegátů členské základny na valné hromadě. Čestní členové neplatí členské příspěvky, nemají rozhodující hlas a nejsou oprávněni volit orgány. Úkolem členů je naplňovat cíle PRCzA. Dodržovat stanovy PRCzA a chovat se tak, aby nepoškodili dobré jméno PRCzA. Každý člen má právo na úplné a přesné informace o činnosti a hospodaření PRCzA.

Každý řádný člen, má právo se spolupodílet na činnosti PRCzA a účastnit se jeho akcí.  Každý člen je povinen platit včas členské a účelové příspěvky. Řádný člen má právo podávat návrhy, náměty připomínky k činnosti PRCzA.

Rozhodování o tom, jak a kde začít, jistě není snadným krokem....
Staňte se jezdcem PRCzA.pdf (pdf)

Vznik a zánik členství

Členství v PRCzA vzniká za těchto podmínek:

  1. vyplněním a odevzdáním závazné písemné přihlášky a uhrazením předepsaného zápisného
  2. právnické osoby spolu s přihláškou předloží ještě kopii zápisu z jejich valné hromady, která musí obsahovat usnesení (rozhodnutí) o vstupu právnické osoby za člena PRCzA.

Členství zaniká na základě vlastního rozhodnutí člena, a to písemným sdělením tohoto rozhodnutí. Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která byla členem PRCzA. Zánikem PRCzA. Nezaplacení Členského příspěvku v termínu může být důvodem pozastavení případně ukončení členství v PRCzA. Člen, který má pozastaveno členství zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající z členství (např. ježdění, trénink, účast na závodech pod hlavičkou o.s. apod. ). Členu, který závažným způsobem poruší stanovy může být členství pozastaveno nebo ukončeno.

Členství zaniká odhláškou, vyloučením, úmrtím nebo dohodou obou stran. Zánikem nebo pozastavením členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. Z titulu členství nevzniká členu PRCzA právo na majetkový podíl a tudíž na jakékoliv finanční vyrovnání.

Pro více informací týkající se členství pište zde